Essential English แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องรู้สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย

Essential English แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องรู้สำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย เป็นหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ถึงภาษาอังกฤษซึ่งมีความจำเป็นต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาอัดแน่นตามการสอนในระดับอุดมศึกษา

Read more