8 เทรนด์สร้างโอกาสทางธุรกิจในโลกยุคใหม่

เทรนด์การเปลี่ยนแปลง ของโลกที่มาเร็วไปเร็ว ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของผู้คนบนโลก ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงหลายมิติ เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิตอล ที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เพียงปลายนิ้ว เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

ล่าสุดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากเทรนด์ของโลกยุคใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อตลาดแรงงานปัจจุบัน ที่มีพฤติกรรมความคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในทุกวงการ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค การทำงานและการใช้ชีวิตชีวิตของคนในสังคม เป็นโอกาสและพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะพาคุณผู้อ่านไปดูพร้อมๆ กันว่า จะมีเทรนด์อะไรบ้างในอนาคต ที่จะสร้างโอกาสด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางธุรกิจให้กับพวกเราในโลกยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ

เทรนด์การเปลี่ยนแปลง

1. Digital Age โอกาสเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา

เมื่อโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิตอลที่มีอินเตอร์เน็ตเป็นตัวแปรสำคัญอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญขึ้นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น IOTs (internet of Things) หรือเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต การพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิตอลก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่

อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ หรือแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งการสื่อสารและใช้งานจากหลายอุปกรณ์ (Multi-Screen) ที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก เกิดโอกาสที่ตามมาในการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้คนในยุคนี้

2. Global Knowledge Society โลกแห่งการเรียนรู้และโอกาสใหม่ๆ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้านดิจิตอล สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการปรับหลักสูตรและวิธีการสอน ที่เน้นไปที่การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง

มีการบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ความนิยมการเรียนรู้นอกระบบมีมากขึ้น ผู้คนมองหารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้รวดเร็วและเหมาะสม

z22

3. Connectivity โลกเล็กลง เชื่อมต่อถึงกันง่ายขึ้น

วันนี้โลกของเราถูกเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น เราเดินทางข้ามทวีปด้วยเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เราสื่อสารกับคนอีกซีกโลกหนึ่งได้ตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งด้านการสื่อสารออนไลน์

โครงข่ายคมนาคม การค้าระหว่างประเทศล้วนแต่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ นำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ

4. Urbanization สังคมเมืองขยายตัว โอกาสยิ่งเติบโต

โลกได้ผ่านการขยายตัวของความเป็นเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดการขยายตัวของความเป็นเมือง อาทิ การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน โมบายอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีใหม่ๆ ในเมืองที่ส่งเสริมภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งความต้องการพื้นฐานของวิถีชีวิตคนเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย คมนาคม สุขภาพ ประสบการณ์และคุณค่า ล้วนเป็นส่วนสำคัญให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มาตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเหล่านี้

z23

5. New Generation โอกาสจากคนรุ่นใหม่

ปัจจุบันกลุ่มคน Gen Y เป็นผู้บริโภคและแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของโลก มีการเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ทำให้คนรุ่นใหม่มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

รวมถึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน คนรุ่นใหม่กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้บริโภค ผู้ประกอบการ แรงงานและนักวิชาชีพ

6. Womenomics ผู้หญิงเปี่ยมด้วยพลังและโอกาส

เมื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป ผู้หญิงกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในฐานะแรงงานหรือผู้บริโภค โอกาสที่เกิดขึ้นจึงมีทั้งในมุมที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ

หรือประกอบอาชีพ และโอกาสในการผลิตสินค้าและบริการ ที่มาตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจและเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย

z24

7. Aging Society คนวัยเก๋าคือโอกาสและอนาคต

โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวเร่งไม่ว่าจะเป็นจากการที่คนเกิดน้อยลง ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงยาวนานและอายุยืนขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุเองก็มีความต้องการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านสุขภาพ

ด้านการเงิน แสวงหาประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ทำให้เกิดโอกาสตามมาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต

8. World Friendly รักษ์โลกสร้างโอกาส

สภาวะแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะความผันผวนของสภาวะอากาศและการเกิดมลภาวะในหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เวลานี้จึงเป็นช่วงที่มนุษย์ต้องย้อนกลับมามองตนเองเพื่อรักษาสิ่งดีๆ ที่เป็นอยู่

สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังนำมาซึ่งโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึ้น เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์ไอเดียและดำเนินธุรกิจที่จะอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างยั่งยืน

ทั้งหมดเป็น 8 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอล ที่พร้อมจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับพวกเราในอนาคต ใครที่กำลังมองหาช่องทางทำธุรกิจ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มเทรนด์เหล่านี้ แล้วนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้ครับ

อ่านบทความธุรกิจอื่นๆ goo.gl/B3ckNk


Tips

  1. Digital Age โอกาสเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา
  2. Global Knowledge Society โลกแห่งการเรียนรู้และโอกาสใหม่ๆ
  3. Connectivity โลกเล็กลง เชื่อมต่อถึงกันง่ายขึ้น
  4. Urbanization สังคมเมืองขยายตัว โอกาสยิ่งเติบโต
  5. New Generation โอกาสจากคนรุ่นใหม่
  6. Womenomics ผู้หญิงเปี่ยมด้วยพลังและโอกาส
  7. Aging Society คนวัยเก๋าคือโอกาสและอนาคต
  8. World Friendly รักษ์โลกสร้างโอกาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *