ข้อดี-ข้อเสีย ของการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว

ที่ผ่านมาการจดทะเบียน จัดตั้งธุรกิจ ในรูปแบบนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท กำหนดให้กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป บริษัทมีผู้เริ่มก่อการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งในทางปฏิบัติก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการลงทุนจัดตั้งธุรกิจ และปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียว โดยไม่ประสงค์ที่จะร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นหรือไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนรายอื่นได้ และช่วยลดปัญหาการเกิดข้อพิพาทที่อาจเกิดจากความคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง

จัดตั้งธุรกิจ

ประกอบกับในปัจจุบัน สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเกิดการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานอย่างเสรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ได้มีนโยบายที่จะทบทวน ปรับปรุง หรือกำหนดให้กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนมีความทันสมัย เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน สอดคล้องกับการลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

ล่าสุดวันที่ 24 มกราคม 2560 ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ…… เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 2 ล้านกว่าราย เข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้ โดยกำหนดความเป็นนิติบุคคลของบริษัท ที่จัดตั้งโดยบุคคลคนเดียว

as14

โดยเจ้าของบริษัทต้องมีสัญชาติไทย และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลถึงที่สุด หรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดมีอำนาจครอบงบกิจการ หรือแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนเพียงแห่งเดียว หรือลงทุนแทนคนต่างด้าว โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทจำกัดคนเดียวอยู่ที่ 2,000 บาท

โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับร่างพ.ร.บ.นี้ไปพิจารณาแก้ไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทนการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยให้รับความเห็นจากกระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนำเสนอต่อ ครม.อีกครั้งหนึ่ง

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำคุณไปดูว่าประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้มีอะไรบ้าง ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร โดยเบื้องต้นรัฐบาลมองว่า เป็นวิธีการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME รวมทั้ง Start Up ให้มาสู่ระบบง่ายขึ้น เพราะการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล จะทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น อีกทั้งลดปัญหาข้อพิพาทผู้ถือหุ้นได้ด้วย

as15

ข้อดี การจดทะเบียนบริษัทคนเดียว

 1. SMEs และ Startup มีความสะดวกสบายในการลงทุนจัดตั้งธุรกิจ เข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้น
 2. ลดปัญหาการทะเลาะและข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง
 3. เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลได้ง่ายขึ้น ก็จะช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
 4. มีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเต็มที่ เพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจ
 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจต่ำ
 6. เพิ่มความน่าเชื่อถือ และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ SMEs

ข้อเสีย การจดทะเบียนบริษัทคนเดียว

 1. ค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงเงินลงทุนมีจำนวนจำกัดจากเงินลงทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการ
 2. ความรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ เจ้าหนี้สามารถตามยึดทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการได้ แม้มิใช่ทรัพย์สินที่ลงทุนในกิจการ
 3. การเลิกกิจการทำได้ยาก ต้องมีการชำระบัญชี และจัดการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย
 4. ระดมทุนได้ยาก เพราะการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว อาจมีผู้ถือหุ้นคนเดียว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนอื่นเลย
 5. เมื่อคนเดียวจัดตั้งบริษัททำได้ จะทำให้ธุรกิจที่ไม่มีมาตรฐานเข้าสู่ระบบมากขึ้น เมื่อบริหารล้มเหลว ก็อาจส่งผลต่อภาพรวม
 6. ของเศรษฐกิจ เพราะไม่สามารถใช้หนี้คืนแก่ธนาคารได้

เมื่อทราบข้อดี-ข้อเสีย รวมถึงรูปแบบของการจดทะเบียนบริษัทคนเดียวไปแล้ว เจ้าของธุรกิจ SMEs รวมถึง Startup ก็สามารถเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ การดำเนินการ เงินลงทุน การบริหารจัดการ ข้อบังคับทางกฎหมายและภาษี ก่อนที่จะตัวเข้าจดทะเบียนบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความช่วยเหลือของภาครัฐครับ

as16


ท่านใดสนใจอยากให้ร่างสัญญาแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

2

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

SMEs Tips

ข้อดี

 1. SMEs เข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้น มีความรวดเร็ว
 2. ลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
 3. เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
 4. มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว
 5. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ SMEs

ข้อเสีย

 1. ค่าใช้จ่ายสูง เพราะไม่มีผู้ร่วมทุน
 2. รับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการเพียงคนเดียว
 3. เลิกกิจการอาจทำได้ยาก ต้องทำตามกฎหมาย
 4. ระดมทุนได้ยาก กว่าการมีผู้ถือหุ้นหลายๆ คน
 5. ธุรกิจอาจล้มเหลว ไม่สามารถใช้หนี้ธนาคารได้

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3jJFrFb

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors