สรุปหลักเคมี ม.4 พิชิตคะแนนเต็ม 100% กลางภาค ปลายภาค

หนังสือ สรุปหลักเคมี ม.4 พิชิตคะแนนเต็ม 100% กลางภาค ปลายภาค รวมเนื้อหาสำคัญของวิชาเคมี ม.4 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ที่คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็นและสำคัญของการเรียนและการสอบได้ตรงจุดและรวดเร็วต่อการทำความเข้าใจ สามารถนำไปสอบทำคะแนนทั้งระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค

สรุปหลักเคมี

สารบัญ

บทที่ 1

 • สสารและการเปลี่ยนแปลง สสาร
 • การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
 • การจำแนกประเภทของสาร
 • พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
 • วิธีที่ใช้ในการแยกสารผสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย

บทที่ 2

 • แบบจำลองอะตอม แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
 • แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
 • แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
 • อนุภาคมูลฐานและสัญลักษณ์นิวเคลียร์
 • แบบจำลองอะตอมของโบร์
 • คลื่นและสเปกตรัม
 • แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
 • การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
 • แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย

บทที่ 3

 • ตารางธาตุและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ
 • วิวัฒนาการของตารางธาตุ
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบตามคาบ
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่
 • ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ
 • ธาตุทรานซิชัน, ธาตุกึ่งโลหะ
 • ธาตุกัมมันตรังสี
 • แนวโน้มของสมบัติต่างๆของธาตุ
 • ขนาดอะตอม
 • ขนาดไอออน
 • พลังงานไอออไนเซซัน
 • อิเล็กโทรเนกาติวิตี้
 • สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย

บทที่ 4

 • พันธะเคมี
 • แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล
 • พันธะโลหะ
 • พันธะไอออนิก
 • พันธะโควาเลนต์
 • แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
 • แรงวานเดอ วาลล์
 • พันธะไฮโดรเจน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย 174

บทที่ 5

 • ปริมาณสารสัมพันธ์
 • มวลอะตอม
 • มวลโมเลกุล
 • ความสัมพันธ์เชิงมวลของอะตอม
 • มวลต่อโมล และเลขอโวกาโดร
 • การหาสูตรทางเคมี ความเข้มข้นของสารละลาย
 • สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย
 • แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย

บทที่ 6

 • ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
 • ของแข็ง
 • ของเหลว
 • แก๊ส
 • การนำไปใช้ประโยชน์
 • แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย

ผู้แต่ง : คณาจารย์และทีม Think Beyond Genius
จำนวน : 288 หน้า

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อหนังสือได้ที่ : http://goo.gl/ok6vLr

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://goo.gl/sdK8rb

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต