Pain Point แฟรนไชส์ซอร์ ปฏิบัติต่อ แฟรนไชส์ซี

แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมใน ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การค้าแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนดให้แฟรนไชส์ซอร์ต้องปฏิบัติต่อแฟรนไชส์ซี เพื่อความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดต้องมีโทษปรับ 10% ของยอดขาย

Read more

Pain Point แฟรนไชส์ซี ปฏิบัติต่อ แฟรนไชส์ซอร์

แม้ว่าประเทศยังไม่มี กฎหมายแฟรนไชส์ บังคับใช้ แต่ปัจจุบันได้มีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใช้แทนกันได้ อีกทั้งยังมีข้อบังคับเกี่ยวกับแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors