6 ข้อต้องมี! ยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ ช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ยั่งยืน

ปัจจุบัน มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละประเภทได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถตัดสินใจเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ในยามเกิดวิกฤติ

เมื่อได้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่กำลังสนใจผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แปะข้างฝาเอาไว้ ก็ทำให้อยากเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์นั้นๆ เพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอ 6 ข้อต้อง มีหลักการยกระดับมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ เพื่อเพิ่มยอดขายแฟรนไชส์

1. การนำองค์กรของผู้นำ

6 ข้อต้อง

ผู้นำระดับสูงขององค์กรหรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงในการขับเคลื่อน และผลักดันองค์กรให้ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อกำหนดและผลักดันเชิงนโยบาย กำหนดแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนงานเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเป้าหมายการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืน

ซึ่งวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสร้างผลกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์

5

ภาพจาก www.facebook.com/officemate.co.th

การวางแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ในระยะยาว โดยเป็นแผนงานที่ได้รับการสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองแนวคิดและนโยบายของผู้บริหารองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ควรเป็นแผนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถนา ไปปฏิบัติได้จริงและประเมินผลได้เพื่อสามารถนา ไปปรับปรุงแผนงานให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

โดยแผนกลยุทธ์ที่ดี ต้องสามารถกำหนดให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนชัดเจน มีแผนงานระยะยาวเพื่อดำเนินไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และการตัดสินในนโยบายต่างๆ จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ พนักงานในแต่ละแผนกจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ถูกสร้างขึ้น

3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

4

ภาพจาก bit.ly/3bOOUH3

องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ เพราะจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อันจะนำไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ จึงต้องให้ความสำคัญด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเรื่องหลัก โดยจะต้องมีระบบและกระบวนการที่เหมาะสมที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบนั้นตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างแท้จริง

ดังนั้น การฟังเสียงลูกค้า การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า การผลิตและสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการข้อเรียกร้องต่างๆ ในหัวข้อการมุ่งเน้นลูกค้า ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล

4. การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

3

ภาพจาก www.facebook.com/wse.thailand/

การวัดผลการวิเคราะห์และจัดการความรู้ ควรมาจากความจำเป็นและกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ การวัดผลควรให้ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการผลผลิต และผลลัพธ์ที่สำคัญ การจัดผลการดำเนินการขององค์กรต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศหลายประเภท โดยธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีระบบการสอน การถ่ายทอดระบบที่มีประสิทธิภาพ การวัดผลการดำเนินการ ควรครอบคลุมถึงผลการดำเนินการด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ

รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการดำเนินการด้านการปฏิบัติการ ผลการดำเนินการด้านการตลาด และผลการดำเนินการเชิงแข่งขัน รวมถึงผลการดำเนินการผู้ส่งมอบบุคลากร ต้นทุนและการเงิน ตลอดจนการกำกับดูแล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ องค์กรควรจำแนกข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ด้วย

5. การมุ่งเน้นบุคลากร

2

ภาพจาก www.facebook.com/Shipsmileservices/

องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้ในทุกระดับและมีทัศนคติที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาด การเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากรจะส่งผลดีต่อระบบธุรกิจแฟรนไชส์ขององค์กรหลายประการ

นอกจากนี้ เรื่องของมาตรฐานแฟรนไชส์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ก็จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างผลกำไรได้ เช่น สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว พนักงานมีความสุขในการทำงาน บรรยากาศส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

1

ภาพจาก www.facebook.com/ido4idea

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงธุรกิจผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรมกระบวนการและการปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรม ควรนำองค์กรไปสู่มิติใหม่ในการดำเนินงาน และนวัตกรรมไม่อยู่ในขอบเขตงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น

นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินการในทุกแง่มุม ทุกระบบงาน และทุกกระบวนการ ผู้นำองค์กรจึงควรชี้นำ และจัดการให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้ องค์กรควรบูรณาการนวัตกรรมไว้ในการทำงานประจำวัน และใช้ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กรด้วย

คุณจะเห็นได้ว่า เมื่อธุรกิจแฟรนไชส์ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้นำแสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การดำเนินงานรักษาฐานลูกค้า สร้างลูกค้าใหม่ และการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า คือการรักษาฐานให้แฟรนไชส์เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3fv3UvJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *