11 ข้อคิดการทำงานของ “ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ”

“ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกด (มหาชน) หรือ 7-11 ถือเป็นบุคคลที่ทำงานในเครือซี.พี.ร่วมกันกับ “คุณธนินท์ เจียรวนนท์” มายาวนานมากกว่า 35 ปี ปัจจุบันคุณก่อศักดิ์เป็นทั้งนักคิด นักบริหาร นักเล่นหมากล้อมฉมัง รวมถึงการเป็นนักเขียนชั้นยอดคนหนึ่งของไทย

ว่ากันว่า คุณก่อศักดิ์ได้เรียนรู้และซึมซับสิ่งต่างๆ จากเจ้าสัวซี.พี.มามากมาย สิ่งหนึ่งที่คุณก่อศักดิ์ได้ถูกถ่ายทอดมา และได้รับการตอกย้ำอยู่เสมอก็คือ การให้ความสำคัญกับ “คน” จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ก่อศักดิ์

ภาพจาก goo.gl/3bF5mf , goo.gl/06dK3h

และสิ่งสำคัญของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรซี.พี.ที่ยึดปฏิบัติมา คือ การที่จะทำอะไรให้สำเร็จ อย่าเพิ่งไปคิดว่า เรามีกำไรเท่าไหร่ เราจะได้ผลประโยชน์อะไร เราน่าจะคิดว่างานชิ้นนี้เรามีโอกาสทำได้ดีที่สุดหรือเปล่า แล้วทำสำเร็จได้หรือไม่ เราจะทำงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทำให้ดีกว่าคนอื่น แล้วความสำเร็จจะตามมา

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จึงอยากนำข้อคิด ที่ได้จากการทำงาน รวมถึงการบริหารธุรกิจของ คุณก่อศักดิ์ ที่สร้างอาณาจักร 7-11 กลายเป็นเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกที่มีสาขาจำนวนมาก ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย

1.มีความจริงใจ

มีจิตใจดี ไม่หลอกใช้ผู้อื่น ส่งเสริมผลงานและผลักดันให้ลูกน้องประสบความสำเร็จ

2. ไม่ยึดติดศักดินา

เคารพในคุณค่าของผู้อื่น ทั้งในความคิดและการกระทำ ไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่แบ่งแยกสถาบัน ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่า ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ยึดปมเด่นของตนเพื่อข่มผู้อื่น

3. ใช้ปิยวาจาดี

เป็นผู้ฟังที่ดี ใช้วาจาสุภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการสอนงานและตักเตือนลูกน้องควรพูดด้วยความระวังไม่ให้กระทบผู้อื่น รู้จักใช้คำพูดในเชิงสร้างสรรค์ ชมเชยให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา หากจะตำหนิข้อผิดพลาดก็ด้วยเหตุผลเฉพาะเรื่องไม่ใช้อารมณ์ด่วนสรุปและตีตราประณาม ไม่ใช้จาจาเสียดสีประชดประชัน

ll32

ภาพจาก goo.gl/V9kZhH

4. อย่าหลงอำนาจ

ไม่ยึดติดกับอำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ ไม่หลงตนว่าเป็นใหญ่และถูกต้องแต่เพียงผู้เดียว ไม่กดขีข่มเหงผู้น้อย ไม่สั่งงานโดยใช้น้ำเสียงแข็งกระด้าง ไม่บังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้ลูกน้องเคารพนับถือด้วยพลังแห่งคุณความดี มิใช่โดยความเกรงกลัวต่ออำนาจ

5. เป็นแบบอย่างที่ดี

เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการประพฤติปฏิบัติตนและการทำงานอย่างเป็นทีม โดยมุ่งความสำเร็จขององค์กรในภาพรวม ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความขยันซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีวินัยในตัวเอง ประพฤติตนตามหลักทำนองคลองธรรม ให้ลูกน้องนับถือได้อย่างสนิทใจ เมื่อสั่งสอนสิ่งใดก็ทำได้เช่นเดียวกัน

6. มีความยุติธรรม

ตระหนักถึงความยุติธรรมอยู่เสมอ ไม่ลำเอียงเข้าข้างเฉพาะลูกน้องของตนหรือคนใกล้ชิด ไม่หลงเชื่อคนง่าย ไม่ฟังความฝ่ายเดียว เมื่อประเมินผลต้องให้คุณให้โทษตามเนื้องานที่เป็นจริง มีเหตุผลสนับสนุนที่สามารถอธิบายให้ผู้เกียวข้องเข้าใจหรือยอมรับได้

ll31

ภาพจาก goo.gl/o3pFnO

7. ให้ความเมตตา

ดูแลลูกน้องด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือลูกน้องด้วยความเต็มใจ และปรารถนาที่จะช่วยให้ลูกน้องทำงานอย่างมีความสุข แนะนำสั่งสอนลูกน้องด้วยความปรารถนาดี

8. กล้าตัดสินใจ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการ ข้อเท็จจริงและประสบการณ์ที่สั่งสมมา รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้ลูกน้องยอมรับเหตุผลของการตัดสินใจ ไม่รีรอลังเลเพราะกลัวการรับผิดขอบจนงานชะงักเสียหาย ต้องกล้าคิด กล้านำ กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ

9. เอื้ออาทรสังคม

มองส่วนรวม สนับสนุนและส่งเสริมสังคมด้วยความรับผิดชอบ โดยการไม่ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็ควรช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีความสุข

ll30

ภาพจาก goo.gl/Vu1vhN

10. บ่มเพาะคนดี

รู้จักเลือกสรรและสร้างคนดีมีความสามารถให้กับองค์กร ช่วยลูกน้องด้วยการเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งสอนงานให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาลูกน้องให้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

11. มีใจเปิดกว้าง

ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของลูกน้องและผู้ร่วมงานในทุกระดับ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ซึ่งกันและกัน ยินดีที่จะมอบอำนาจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สัมพันธ์กับความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

พร้อมทั้งยอมรับความสามารถที่เหนือกว่าของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ละอายที่จะขอโทษเมื่อทำผิด และแก้ไขโดยไม่กลัวเสียหน้า สามารถรองรับปัญหาและอารมณ์ของลูกน้อง และเปิดใจรับแนวคิดใหม่ ๆ ของโลก

เห็นได้ว่า ข้อคิดจากการบริหารงานของคุณก่อศักดิ์ มีมายมาย ซึ่งล้วนแต่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจาก “เจ้าสัวซี.พี.” ใสเรื่องการการพัฒนา “คน” องค์ประกอบขององค์กรที่แข็งแกร่ง คือ “คน” เพราะองค์กรคือคน องค์กรไม่ใช่โต๊ะ เก้าอี้หรือเครื่องจักร องค์กรที่มีทีมที่ดี มีขวัญ มีกำลังใจ มีความสามารถ องค์กรจะอยู่ได้ยั่งยืนได้ก็ต้องมีคนที่มีคุณภาพ

“อยากตัวสูงโดยยืนบนปลายเท้า จะยืนได้ไม่นาน อยากเดินเร็วโดยการก้าวยาว ก็เดินไปได้ไม่ไกล เพราะคนคิดแต่จะได้อะไรง่ายๆ ไวๆ มันจะไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้”…ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

สำหรับคำคม ข้อคิด สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ ของคนเด่น คนดังระดับโลกมากมาย เข้าดูได้ที่ goo.gl/oe6s5k

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช