แผนงานบูรณาการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ

แผนงานบูรณาการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดทิศทางกลุ่มจังหวัดในการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โดยตั้งเป้าหมายว่าเป็นฐานการผลิตจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ (ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, สุขภาพ, เกษตร, ธรรมชาติ) สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบนิเวศมีความสมดุลยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการเมืองและระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ซึ่งดำเนินการ 4 แนวทาง ได้แก่

  1. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
  2. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
  3. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
  4. พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจภายในประเทศ

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,603,180,100 บาท (สองพันหกร้อยสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาท) เพื่อดำเนินการโครงการ ดังนี้

– โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดอาหารปลอดภัย (Green Premium Center) การเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเพิ่มเครือข่าย (Business Matching) สู่สากล

– โครงการวัฒนธรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และวิถีชีวิตชุมชน

– โครงการบริหารจัดการน้ำและรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักและลำน้ำสาขา การดูแลมลภาวะตามท้องถนนและแม่น้ำ

– โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคมและพัฒนาเมือง อาทิ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรอง การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจ

033656233232

การดำเนินโครงการดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คำนึงถึงการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเสนอโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยเชิญภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลที่มีผู้แทนทุกภาคส่วน รวมทั้งรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าและการลงทุน มูลค่าสินค้าเกษตร รายได้ของเกษตรกร รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

036562323232323232

ที่มา : สำนักบริหารยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต