สสว. มอบรางวัล “ สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8”

สสว. จัดงานประกาศผลพร้อมมอบรางวัล “ สุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 8” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 36 ราย จากที่สมัครเข้าประกวด 1,028 ราย หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ SME รายย่อย

ยกระดับการทำธุรกิจให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล ผู้รับรางวัลในปีก่อนๆ สามารถเข้าตลาด MAI ได้แล้ว 3 ราย และอยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าตลาด MAI อีก 26 ราย จากการประกวดรวม 8 ครั้ง มี SMEs สมัครเข้าร่วมรวมจำนวนทั้งสิ้น 9,328 ราย

สุดยอด SMEs

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8” หรือ 8th SMEs National Awards 2016 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

โดยในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 36 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัล “สุดยอด SMEs” จำนวน 7 ราย รางวัล “SMEs ดีเด่น” จำนวน 20 ราย และรางวัล “มาตรฐาน SMEs” จำนวน 9 ราย จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 1,028 ราย

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้เริ่มจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติมาแล้ว 7 ครั้ง คือตั้งแต่ปี 2549 มีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวด รวมแล้วกว่า 8,300 ราย

“การประกวดในครั้งที่ 8 นี้ มีผู้ประกอบการ SMEs จากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,028 ราย ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน

cc5

โดยใช้เกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ SMEs ไทย ซึ่งจะพิจารณาจาก 7 หมวด ได้แก่ บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร การวางแผนการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ

โดยมีคะแนนรวม 1,000 คะแนน และจะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 50% สำหรับรางวัลจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ “รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ” สำหรับผู้ที่ ได้ 800 คะแนนขึ้นไป “รางวัล SMEs ดีเด่น” สำหรับผู้ที่ได้ 700-799 คะแนน

“รางวัลมาตรฐาน SMEs” สำหรับผู้ที่ได้ 600-699 คะแนน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 36 ราย แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล “สุดยอด SMEs” จำนวน 7 ราย รางวัล “SMEs ดีเด่น” จำนวน 20 ราย และรางวัล “มาตรฐาน SMEs” จำนวน 9 ราย” นางสาลินีกล่าว

cc6

ที่ผ่านมา ผู้ได้รับรางวัลสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้แล้ว 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ Mai ไม่น้อยกว่า 26 กิจการ ทั้งในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจ Software และ Application ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ สสว. ยังได้ต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยได้เชิญเข้าร่วมโครงการที่ สสว. ดำเนินการอยู่ อาทิ การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ E-Commerce เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนประชาสัมพันธ์
คุณไข่มุกข์ ปั้นแตง บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด โทร. 061 541 4696

ภาพจาก facebook.com/smesnationalawards

สสว. มอบรางวัล “ สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7”

สสว. จัดงานประกาศผลพร้อมมอบรางวัล “ สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7” ย้ำนโยบายรัฐบาลยกระดับ SMEs วาระแห่งชาติ (more…)

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต