สสว. จัดประกวด SMEs Start up Awards 2017 ปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่ไฟแรง เน้นพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

การประกวด SMEs Stat up Awards 2017 โดย สสว. เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีศักยภาพสูง และนำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างก้าวกระโดด

สสว. ชวนผู้ประกอบการหน้าใหม่ไฟแรง ที่มีศักยภาพและมีการจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐานร่วมประกวด “SMEs Start up Awards 2017” มุ่งพัฒนา SMEs ไทยให้ได้มาตรฐานสากล หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ SMEs มีธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

SMEs Stat up Awards 2017

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “ในปี 2560 นี้ สสว. เล็งเห็นความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากที่ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐาน

อีกทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประเทศได้ จึงริเริ่มการจัดประกวดรางวัล “SMEs Start up Awards 2017” ขึ้น เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้ นำไปพัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล เป็นทางลัดในการติดปีกธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

jh12

โดยผู้ประกอบการที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมประกวด “SMEs Start up Awards 2017” จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ ดำเนินธุรกิจที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นนิติบุคคล หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

มีการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่เกิน 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายต้องเป็นธุรกิจเอกชนหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 75%และผู้บริหารหลักของกิจการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

สสว. หวังว่าการประกวด “SMEs Start up Awards 2017” จะเป็นแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาขีพ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขยายกิจการได้อย่างก้าวกระโดด เป็นกำลังที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไป

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล “SMEs Start up Awards 2017” สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ที่ www.SMEsNationalAwards.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ 097-224-9933 หรือ
  • ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจSMEs สสว. โทรศัพท์02-619-5500 ต่อ 576 หรือ 585 และ
  • www.facebook.com/smesnationalawards

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : Kaimuk Pantaeng

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต