สรุปหลัก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ สรุปหลัก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งทุกองค์กรทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา

การดำเนินการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั้งนี้ ตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่ง คือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

สรุปหลัก สังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

สรุปวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสาระความรู้รวมถึงแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ใช้ในการสอบสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย เพื่อใช้ประกอบการเรียนรวมถึงสามารถนำมาทบทวน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท

นำเสนอพร้อมเฉลยชัดเจน สำหรับให้ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบพร้อมแบบทดสอบที่หลาก หลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในปีที่ผ่านๆ มา

เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ศึกษารูปแบบและแนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการสอบจริงในปีต่อไป ประกอบด้วยข้อสอบจริงวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

สารบัญ

  • ศาสนาและลัทธิต่างๆ
  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในสังคมไทย
  • กฎหมายเบื้องต้น
  • การเมืองการปกครอง
  • เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ประวัติศาสตร์ชนชาติไทย
  • ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
  • ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันออก 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/480dKn

 

ขอบคุณภาพจาก : https://goo.gl/I5Tnur

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต