สรุปหลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ม.๔-๕-๖ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ สรุปหลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ม.๔-๕-๖ ฉบับสมบูรณ์ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย และที่สำคัญที่สุดภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

วรรณคดีวิจักษ์

ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองของคนไทยมาอย่างช้านานอีกด้วยทางคณะผู้จัดทำจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาไทย ทั้งเพื่อการเรียนรู้การสอบแข่งขัน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

  • การใช้คำในภาษาไทย
  • ภาษาไทยในการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรม
  • วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๑ นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการอาจริยคุณ
  • วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๒ อิเหนา ตอน ศึกกระหมังกุหนิง
  • วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๖ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
  • วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๘ มหาเวสสันดรชาดก

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/QsEB1N

 

ขอบคุณภาพจาก : https://goo.gl/9PBgBQ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต