งานสัมมนา เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ของ กรมสรรพากร

กรมสรรพากร มีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ

รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องการลงทุนใน CLMV การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบอกเล่าประสบการณ์จากนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จกับการขยายธุรกิจไปสู่ CLMV

ประโยชน์ที่จะได้จากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้:

 • ความรู้ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ความรู้ด้านทิศทางการลงทุนใน CLMV และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 • กรมสรรพากรจะบริการส่งเสริม ดูแล และให้คาปรึกษาในด้านภาษีอากร เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าร่วมงานสัมมนา/ การฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดย: กรมสรรพากร สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

 • สถานประกอบการเป็น SMEs ตามลักษณะพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่งได้กาหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎกระทรวง
 • เป็นผู้ประกอบการหรือตัวแทนธุรกิจประเภท SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกิน 50% ดาเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี (นับจากวันที่มีการจดทะเบียน) มีกิจการดาเนินอยู่แล้วจริง โดยมีสถานประกอบการชัดเจน สามารถตรวจสอบและติดต่อได้
  • มีประวัติการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาล
 • ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจโดยตรงเกี่ยวกับการประกอบกิจการ และสามารถเข้าร่วมการอบรมด้วยตัวเองได้ครบทั้ง 3 วัน
 • มีความสนใจที่จะขยายการค้าการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV

กรมสรรพากร

กำหนดการ:

วันที่ 17 พ.ย. 2558: เรื่องต้องรู้ก่อนตะลุย CLMV และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs โดย ผศ. ดร. อัทธ์ พิศาลวาณิชย์ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / ผศ. ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI / คุณวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. / วิทยากรจาก SME Bank

 • สภาพเศรษฐกิจ การลงทุน และการปรับตัวที่จาเป็นในการเข้าไปสู่ตลาด CLMV
 • การตลาดระหว่างประเทศ
 • กระบวนการและขั้นตอนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเคล็ดลับในการขอเงินทุน

วันที่ 18 พ.ย. 2558: ติวเข้มด้านภาษีเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ และกฎหมาย/กฎระเบียบของการประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมา โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจากกรมสรรพากรไทย และเมียนมา

 • ลักษณะการลดภาษีและขั้นตอนการใช้ประโยชน์
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษีในประเทศเมียนมา
 • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้จากต่างประเทศ และการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน

วันที่ 19 พ.ย. 2558: ปันประสบการณ์ พี่พาน้องท่อง CLMV และ Workshop การวิเคราะห์ศักยภาพของบริษัท โดย คุณวิชัย เข็มทองคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเรียลทัล ยูนิค จากัด / คุณภัสวันต์ กีรติวุฒิกุล ผู้จัดการ บริษัท Myanmar Indo Best (MIB Group) / ศาสตรจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปัจจัยสู่ความสาเร็จ ปัญหาและความท้าทายในการขยายธุรกิจไปประเทศเมียนมา
 • รูปแบบการเป็นพันธมิตรคู่ค้า (Partnership Model) ที่เหมาะสมกับธุรกิจในประเทศเมียนมา
 • แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินธุรกิจในประเทศเมียนมา

ค่าใช้จ่ายในการอบรม: ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานที่: Room B@7 ชั้น 7 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
หากท่านสนใจเข้าร่วมงานสัมมนา กรุณากรอกใบสมัครที่ http://bit.ly/1WMq2Dp

หมายเหตุ: การอบรมในครั้งนี้ รับจานวนจากัด 30 กิจการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมสรรพากร โทร. 02-272-9818, 02-272-9821
และที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ โทร. 02-218-4001-9 ต่อ 147 หรือ 156

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

คุณ คล้องพร เปี่ยมสมบูรณ์

Analyst

Sasin Management Consulting (SMC)

Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
Sasa Patasala Building
Phyathai Road, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand

Tel: +66 (0) 2218 4001-9 ext. 156
Fax: +66 (0) 2216 1317
Mobile: +66 (0) 8 9456 8525

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต