งานมอบประกาศนียบัตรธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ (DBD Franchise Standard 2022)

งานมอบประกาศนียบัตรธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ (DBD Franchise Standard 2022) วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ นักธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการได้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจในทุกสาขามาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้น ของหลายคนที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD Franchise Standard 2002) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 13 ปี แล้ว มีธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินว่ามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ แล้วทั้งสิ้น 501 ราย

โดยในปี 2565 นี้มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีร้านแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 3 สาขา สนใจสมัครเข้ารับการประเมินถึง 75 ธุรกิจ แต่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 37 ธุรกิจ และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานจนได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้ (15 มิถุนายน 2565) จำนวน 30 ธุรกิจ แยกตามประเภทธุรกิจได้ 6 ประเภท ดังนี้

 1. ธุรกิจอาหาร 20 ราย
 2. ธุรกิจเครื่องดื่ม 4 ราย
 3. ธุรกิจการศึกษา 2 ราย
 4. ธุรกิจบริการ 2 ราย
 5. ธุรกิจค้าปลีก 1 ราย
 6.  ความงามและสปา1 ราย

แนวทางการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ที่กรมฯ ได้ดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

 1. การสร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐาน เช่น การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ การประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
 2. ที่ปรึกษาลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละธุรกิจที่จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละด้านให้ตรงจุด และให้คำปรึกษา (Coaching) เชิงลึก
 3.  เชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมกิจกรรม,
 4. การศึกษาดูงานณ สถานประกอบการของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน (Best Practice) 
 5. ตรวจประเมินธุรกิจ แฟรนไชส์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ สถานประกอบการ
 6. การนำพาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับไปร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจ (Business Showcase)

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ คือ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกับเครื่องหมาย Franchise Standard เพื่อการันตีคุณภาพของธุรกิจแฟรนไชส์นาน 2 ปี ได้เข้าศึกษาดูงานจากธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของกรมฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ มีโอกาส ต่อยอดความรู้ในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์หลักสูตรอื่นๆ ของกรมฯ จัดขึ้นเป็นประจำ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต