คู่มือเรียน – เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป.5 ฉบับ สมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเรียน-เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป.5 ฉบับ สมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ

ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงรวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

 • บทที่ 1 Myself ( ตัวของฉัน)
  • Daily routine (กิจวัตรประจำวัน)
  • Exercise unit 1 (แบบฝึกหัดบทที่ 1)
 • บทที่ 2 School (โรงเรียน)
  • Describing things (อธิบายสิ่งของต่างๆ)
  • School subject (รายวิชาต่างๆ)
  • Like & Dislike (สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ)
  • Exercise unit 2 (แบบฝึกหัดบทที่ 2)
 • บทที่ 3 Family (ครอบครัว)
  • Relationship (ความสัมพันธ์)
  • Occupation (อาชีพ)
  • Pet (สัตว์เลี้ยง)
  • Exercise unit 3 (แบบฝึกหัดบทที่ 3)
 • บทที่ 4 Free time (เวลาว่าง)
  • TV Program (รายการ โทรทัศน์)
  • Music (ดนตรี)
  • Exercise unit 4 (แบบฝึกหัดบทที่ 4)
 • บทที่ 5 Shopping (ซื้อของ) Price (ราคา)
  • Exercise unit 5 (แบบฝึกหัดบทที่ 5)
 • บทที่ 6 Weather (สภาพดินฟ้าอากาศ) 10
  • Country Study ( ศึกสาภาพอากาศประเทศต่างๆ)
  • Exercise unit 6 (แบบฝึกหัดบทที่ 6) 121
 • บทที่ 7 Travel (การท่องเที่ยว)
  • Direction (ตำแหน่งสถานที่ต่างๆ)
  • Transportation (การเดินทาง)
  • Exercise unit 7 (แบบฝึกหัดบทที่ 7)
 • บทที่ 8 Food & Drink (อาหารและเครื่องดื่ม)
  • Place to eat and drink (สถานที่รับประทานอาหาร และร้านเครื่องดื่ม)
  • Ordering food (การสั่งอาหาร)
  • Exercise unit 8 (แบบฝึกหัดบทที่ 8)
 • แบบฝึกหัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • เฉลยแบบฝึกหัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 • คำศัพท์ที่ควรรู้ 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/dRiQyh

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/e3BSUa , https://goo.gl/KpaixB

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต