TF News | พาณิชย์ ลดค่าธรรมเนียม ตั้งธุรกิจผ่านออนไลน์ 50% นาน 3 ปี

หั่นราคาครึ่งต่อครึ่ง เหลือ 2,750 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนธุรกิจ แม้ภาครัฐจะต้องสูญรายได้กว่า 165 ล้านบาทต่อปี แต่คาดว่าภาคธุรกิจจะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors