Basic Barista Training เทคนิคการชงกาแฟ

วิชาการกาแฟที่คนรักกาแฟต้องรู้ พร้อมพรั่งด้วยหลักสูตรสำหรับธุรกิจกาแฟ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย กับการฝึกอบรมมากกว่า 90 รุ่น และผู้ผ่านการอบรม มากกว่า 2,000 คน

Read more

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว เทคนิคการชงกาแฟ (Basic Barista Training)

วิชาการ กาแฟ ที่คนรักกาแฟต้องรู้ พร้อมพรั่งด้วยหลักสูตรสำหรับธุรกิจกาแฟ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย กับการฝึกอบรมมากกว่า 90 รุ่น และผู้ผ่านการอบรม มากกว่า 2,000 คน

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors