5 ข้อผิดพลาด ในการได้รับเงินทุนสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก

หากคุณกำลังมองหาสำหรับการเริ่มต้น ธุรกิจขนาดเล็ก การจัดหาเงินทุนเกี่ยวกับธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ สำหรับกลยุทธ์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม สามารถจะพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก ให้เติบโตต่อไป

แต่หากเป็นการใช้วิธีการและโครงสร้างจัดหาเงินทุนที่ผิดพลาดจากการขาดเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ หรือไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ตามที่ผู้ประกอบต้องการนั้น ซึ่งเกิดจากความแตกต่างในการลงทุนในทางการเงิน ตัวอย่างเช่น

  • ลงทุนด้วยกองทุนเงินเกษียณอายุในการทำธุรกิจใหม่
  • การกู้ยืมเงิน
  • การขายสินค้าแบบไม่มีหลักประกัน หรือ SBA ( U.S. Small Business Administration ) คือ องค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาต่อธุรกิจขนาดเล็กสำหรับผู้ประกอบการ เป็นต้น

สำหรับประสบการณ์ที่ผ่านมาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ประกอบการรายใหม่หลายคนที่ได้ทำผิดพลาดไปในการเริ่มต้นธุรกิจ จึงได้มีการวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการจัดหาเงินทุน

ด้วย 5 ข้อผิดพลาดในการได้รับเงินทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่มีการเตรียมความพร้อมที่จะซื้อหรือสร้างธุรกิจตามลำดับอย่างมีขั้นตอน สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วย 5 ข้อผิดพลาดทางการเงิน ที่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดทางการเงินที่พบมากที่สุดสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็ก

1.การซื้อสินค้าที่มีขนาดใหญ่

เช่น การซื้อรถ บ้าน เรือ เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการรายงานเครดิตของคุณ หรือส่งผลเสียต่อรายได้ของคุณในการได้รับพิจารณาเครดิต ย่อมมีผลกระทบในทางลบต่อการได้รับการอนุมัติเครดิตจากแหล่งเงินทุนที่คุณต้องการ ซึ่งแสดงถึงผลต่อความสามารถของคุณในการชำระหนี้

2.ขอสินเชื่อธุรกิจออนไลน์

หลายคนเริ่มต้นการจัดหาเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็กผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเต็มไปด้วยความสนใจของตลาดเป็นส่วนใหญ่ ที่เน้นการสมัครผ่านทางออนไลน์ การจัดหาเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็กมักจะซับซ้อนมากขึ้น เช่น การตลาดแบบ “one-size-fits-all” ส่งผลเสียต่อคะแนนเครดิตของคุณ

เพราะเป็นการตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนทุกกลุ่ม ใช้วิธีการทางตลาดแบบเปิดกว้าง เช่น การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งเป็นการโฆษณาที่ไม่สามารถบ่งบอกความชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใครหรือกลุ่มไหน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อเครดิตของคุณเช่นกัน

3.ทำไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องในการรายงานเครดิต

การรายงานเครดิตหากเกิดความผิดพลาดจากการรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องตามจริง สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อคะแนนเครดิตในการได้รับการพิจารณา ซึ่งความผิดเหล่านี้มีความสำคัญสามารถชะลอกระบวนการการจัดหาเงินทุนที่จะมีผลต่อการใช้เวลาในการลบรายการข้อมูลเครดิตที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่อ้างอิงเชิงลบในการได้รับการอนุมัติเงินทุน

4.ไม่ได้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจตัวเลือกทางการเงิน

ผู้ประกอบการหลายคนอาจรีบเร่งในการจัดหาเงินทุนในการทำธุรกิจขนาดเล็กในเวลาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เจ้าของธุรกิจรายใหม่ไม่เพียงพอในการจัดหาเงินทุนธุรกิจ นอกจากนี้ลำดับที่คุณปรับใช้วิธีการจัดหาเงินทุนบางอย่าง อาจมีผลกระทบสำคัญเกี่ยวกับความสามารถของคุณ ซึ่งอาจส่งผลต่อเครดิตของคุณ

5.ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลทางการเงิน

สำหรับเงินกู้ธุรกิจขนาดเล็กให้กู้ส่วนใหญ่จะต้องมีการคืนภาษีในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงงบประมาณทางการเงินส่วนบุคคลและเป็นเอกสารสนับสนุนในการพิจารณาเงินทุนของคุณ หากไม่มีการจัดระเบียบงบประมาณทางการเงินเหล่านี้ ย่อมสามารถชะลอกระบวนการในการได้รับการพิจารณาเงินทุนอย่างแน่นอน

oo71

ภาพจาก : https://goo.gl/NbJcnq

เพื่อให้คุณมีความมั่นใจว่าคุณจะไม่ทำผิดพลาดตามสิ่งเหล่านี้ สำหรับ 5 สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ เพื่อให้คุณมีความมั่นใจว่าการจัดหาเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็ก มีการตอบรับได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของแหล่งเงินทุน มีดังนี้

  1. อย่าทำการซื้อสินค้าใดๆที่สำคัญ เช่น รถยนต์ บ้าน เครื่องประดับ เป็นต้น เพราะการซื้อสินค้าขนาดใหญ่มีผลต่อการได้รับการอนุมัติเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  2. อย่าใช้ข้อมูลในเรื่องสินเชื่อหรือวงเงินสินเชิ่อ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของความต้องการทางการเงินที่สมบูรณ์ของธุรกิจ ข้อมูลเครดิตสามารถส่งผลกระทบต่อคะแนนเครดิตของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับเงินกู้
  3. การขอรับและตรวจสอบสำเนาของรายงานข้อมูลเครดิตของคุณ จากข้อมูลเว็บไซต์ เช่น
    http://www.freecreditreport.com/ หรือ http://www.creditexpert.com/ เป็นต้น หากพบข้อมูลความไม่ถูกต้องในเชิงลบใดๆ เช่น การชำระเงินล่าช้าหรือรายงานพฤติกรรมทางการเงินซึ่งย่อมส่งผลในการได้รับพิจารณา
  4. ทำงานร่วมกับผู้ให้คำปรึกษาที่มีความรู้ในความหลากหลายของตัวเลือกทางการเงิน หรือการลงทุนเพื่อเข้าใจตัวเลือกทางการเงินของคุณอย่างแท้จริง และผลกระทบที่อาจเกิดกับธุรกิจของคุณ ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จ
  5. เริ่มต้นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้สำหรับเงินกู้ก็จะเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วในการเข้าถึงเงินทุนที่คุณต้องการ

oo72

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้แหล่งเงินทุน ใช้เป็นทางเลือกในการให้โอกาสทางการเงินของคุณได้สดใสในการได้รับโอกาสการเริ่มต้นธุรกิจในอนาคตของคุณ เมื่อคุณได้รับการตรวจสอบเครดิตและมีบันทึกทางการเงินของคุณ จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยคุณให้พร้อมได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นในการได้รับการพิจาณา พร้อมได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้ให้การปรึกษาในการทำธุรกิจ

ในธุรกิจขนาดเล็ก การจัดหาเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีที่ดีที่สุด คือการเข้าใจตัวเลือกทางการเงินของคุณ ก่อนที่จะไปหาแหล่งเงินทุน หรือก่อนที่จะตัดสินใจลงนามในสัญญาหรือทำธุรกรรมใดๆ เพราะการกระทำดังกล่าวจะส่งผลต่อการพิจารณาเครดิตของคุณในอนาคต

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : moneyhub.in.th (ลิงก์มาที่ >> https://moneyhub.in.th)

ขอบคุณรูปภาพจาก : freepik.com

[Total: 1    Average: 2/5]
5 ข้อผิดพลาด ในการได้รับเงินทุนสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 2/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors