10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! วันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยเรามีวันเด็กมานานกว่า 63 ปีและมีคำขวัญวันเด็กมาหลายยุคหลายสมัย วันเด็กของคนไทยมีกิจกรรมที่ภาครัฐและเอกชนจัดให้อย่างมากมาย ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราให้ความสำคัญกับเด็กที่พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

อย่างไรก็ดี www.ThaiSMEsCenter.com เชื่อว่ามีอีกหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับวันเด็กที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนและนี่คือ 10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! วันเด็ก

7

ภาพจาก bit.ly/36De3Tq

1. ความหมายของเด็ก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 “เด็ก” หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนวัน เช่น เด็กชาย คือ คำนำเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ และ เด็กหญิง คือ คำนำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์

2. งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรก

วันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ต.ค. พ.ศ.2498 ตามคำเชิญชวนของ นาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

6

ภาพจาก bit.ly/35Ge3AL

3. คำขวัญวันเด็ก “ครั้งแรก”

เป็นประจำทุกปีที่ผู้มีอำนาจในการปกครองอย่างนายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” โดยคำขวัญวันเด็กในหลายปีที่ผ่านมา มักจะเป็นคำขวัญสั้นๆ แบบจำง่าย ๆ

แต่ในบางปีก็ค่อนข้างยาวเช่นปี 2511 จอมพลถนอม กิตติขจร ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มอบคำขวัญว่า “ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง” ส่วนคำขวัญวันเด็กที่สั้นที่สุดอยู่ในปี 2517 ที่นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีความยาวแค่ 14 ตัวอักษรคือ “สามัคคีคือพลัง”

4. วันเด็กในอดีตจัดช่วงเดือนตุลาคม

ในอดีตงานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือน ตุลาคม ถึงปี พ.ศ.2506 และในปี พ.ศ.2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี 2508 แต่เปลี่ยนมาเป็นเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ด้วยเหตุผลคือต้องการหลีกเลี่ยงฤดูฝนที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สะดวกในการพาบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

5

ภาพจาก bit.ly/2QVYu2g

5. 62 คำขวัญจาก 19 นายกรัฐมนตรี

เริ่มต้นจากปี 2499 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มอบคำขวัญวันเด็กครั้งแรก หลังจากนั้นก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีของไทยจะต้องมอบคำขวัญในแต่ละปีให้เนื่องในวันเด็ก จากปี 2499 มาจนถึงปี 2563 รวมระยะเวลากว่า 63 ปี เรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 19 คน รวมคำขวัญ 62 ครั้งเนื่องด้วยในปี 2507 ได้งดการจัดงานวันเด็ก

6. ทำไม ปี 2507 ไม่มีวันเด็ก

งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 โดยราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสีย

ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

7. งานวันเด็กครั้งแรกของโลก

วันพิเศษนี้เกิดขึ้นครั้งแรกจากเหตุการณ์ในปี 1954 ที่ปกป้องเด็กจากการทำงานหนักสาหัสและจากสถานการณ์ที่อันตรายในสถานที่ทำงาน รวมทั้งหยิบยื่นให้เด็กทุกคนนั้นได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (The United Nations General Assembly) ได้แนะนำให้ในทุกๆ ประเทศมีวันพิเศษ เฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ในวันใดวันหนึ่งตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ เพราะเหตุนี้จึงเกิดวันเด็กของแต่ละประเทศขึ้น

โดยจุดเริ่มต้นการจัดงานวันเด็ก เกิดขึ้นในเจนีวา โดยมี International Union for Child เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการเฉลิมฉลองวันเด็ก และงานวันเด็กนี้ก็เป็นแรงบรรดาลใจให้ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (The United Nations General Assembly) คิดให้มี วันเด็กสากลขึ้น

4

ภาพจาก bit.ly/2uAz4Qs

8. งานวันเด็กของแต่ละประเทศทั่วโลก

วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยคือ เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี แต่ในต่างประเทศเขาก็มีวันเด็กเช่นเดียวกันแต่ต่างวันที่ ต่างเดือนกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างในอาร์เจนตินา วันเด็กตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ในออสเตรีย วันเด็กตรงกับวันที่ 20 กันยายน ในแคนาดาวันเด็กตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ในเยอรมันวันเด็กตรงกับวันที่ 20 กันยายน และในญี่ปุ่นตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้น

3

ภาพจาก bit.ly/308gk6z

9. คำยอดฮิตที่ใช้ใน “คำขวัญวันเด็ก”

จากการรวบรวมคำขวัญวันเด็กของทุกรัฐบาลทั้งจากนายกที่มาจากพลเรือนและนายกที่เป็นทหาร ตำรวจ ทั้งหลาย พบว่า คำสำคัญที่ถูกใช้ซ้ำ ได้แก่ วินัย การเรียน 18 ครั้ง, ชาติ 18 ครั้ง, คุณธรรม 15 ครั้ง, ขยัน 11 ครั้ง, ประหยัด สามัคคี ซื่อสัตย์ 9 ครั้ง และประชาธิปไตย 4 ครั้ง

1

คลิกเพื่อดูภาพขยาย
ภาพจาก bit.ly/2uCWV25

10. กิจกรรมวันเด็กในต่างประเทศ

ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มี “คำขวัญวันเด็ก” ซึ่งในต่างประเทศเขาให้ความสำคัญกับกิจกรรมมากกว่าคำขวัญเช่น ที่แคนาดา มีวันพา ส.ส. ไปโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของวันเด็กแคนาดา โดย ส.ส. จะต้องเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ตัวเอง 1 ชั่วโมง

เพื่อเปิดโอกาสให้ ส.ส. ได้พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้เด็กมีส่วนในการเสนอปัญหาและวิธีแก้ไข เห็นเด็กเป็นเสียงสำคัญ และให้สิทธิเท่าเทียม ไม่ดูแคลนความคิดของเด็ก ส่วนที่เยอรมนี ใช้โอกาสวันเด็กรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก เช่น ปี 2017 ใช้ชื่อ Give Children a Voice ให้เด็กมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยนำความเห็นของเด็กไปเสนอต่อสภาฯ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

2

ภาพจาก bit.ly/2FDrhDz

เราจะเห็นได้ว่าวันเด็กแห่งชาติไม่ใช่แค่วันที่ให้เด็กๆออกมาเที่ยวสนุก รับของแจก กินของฟรี และไม่ใช่แค่วันที่เด็กๆสำคัญที่สุด ในต่างประเทศเราจะเห็นว่ากิจกรรมนั้นเป็นรูปธรรมที่นำพาคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีขึ้นได้

แต่ในเมืองไทยยังเป็นแค่สีสัน เป็นแค่ความคิด เป็นแค่นามธรรม หลังวันเด็กผ่านไปก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น สิ่งนี้คือความแตกต่างชัดเจน ซึ่งเราควรเอาข้อดีของวันเด็กจากต่างประเทศมาปรับใช้ให้จริงจังจะทำได้สมกับเป็นวันเด็กแห่งชาติที่แท้จริง


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ bit.ly/35vDXqz
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ้างอิงจาก https://bit.ly/37TGaOq

[Total: 1    Average: 5/5]
10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! วันเด็ก written by คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก) average rating 5/5 - 1 user ratings

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors