รวม 12 เบอร์โทรหน่วยงานหนุน SMEs ต้องเมม!

ต้องยอมรับว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีสัดส่วนกว่า 96% ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

เพราะแม้ว่าธุรกิจ SMEs จะมีขนาดเล็ก แต่เมื่อรวมกันแล้วมีตลาดใหญ่มาก จึงไม่แปลกที่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs มากมายเข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะพาผู้ประกอบการ SMEs ไปดูว่า มีหน่วยงาน องค์กร รวมถึงสถาบันสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ที่ให้การสนับสนุน SMEs อย่างไร หรือด้านไหนกันบ้าง

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ต้องยอมรับว่า

สร้างผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs, จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ, การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลธุรกิจ, จดทะเบียนธุรกิจ, ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ, อัตราค่าธรรมเนียม, การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, งานธุรกิจส่วนภูมิภาค

เบอร์โทร. Call center 1570 เว็บไซต์ www.dbd.go.th/index.php


2.กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

i3

เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, ลิขสิทธิ์, การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, ความลับทางการค้า, การระงับข้อพิพาท, ทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีต่างประเทศ

เบอร์โทร.สายด่วน 1368 เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th/th/home.html


3.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

i4

ขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย, พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออกอย่างต่อเนื่อง, เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก, งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

เบอร์โทร.สายด่วน 1169 เว็บไซต์ www.ditp.go.th/home.php


4.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

i5

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน

และเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ให้มีขีดความสามารถ ในการประกอบการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

เบอร์โทร.สายด่วน 1358 เว็บไซต์ http://www.dip.go.th


5.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

i6

จัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเสนอแนะนโยบาย การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศให้สัมฤทธิ์ผล ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม

เบอร์โทร. สายด่วน 1301 หรือ 02 278 8800 เว็บไซต์ www.sme.go.th/th


6. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

i7

พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ และภาคธุรกิจเกษตร ประกอบกับการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบัน ISMED เพื่อเป็นเครื่องมือฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ

โดยมุ่งเป้าหมายระยะสั้น คือ การช่วยกอบกู้และเสริมศักยภาพ SMEs ซึ่งเป็นฐานหรือรากหญ้าของระบบเศรษฐกิจไทยกับมีเป้าระยะยาว คือ การสร้างผู้ประกอบการ SMEsรายใหม่ที่เข้มแข็งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจที่ประกอบการอยู่แล้วเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

เบอร์โทร. 02-564-4000 เว็บไซต์ www.ismed.or.th


7.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

i8

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEsให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านกลไกการค้ำประสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

เบอร์โทร. 0-2890-9999, 0-2890-9988 เว็บไซต์ www.tcg.or.th


8.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)

i9

เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดำเนินการกับรัฐ, ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม, ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม, ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม, ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า, ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม

เบอร์โทร. 0-2345-1000 เว็บไซต์ www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx


9.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

i10

ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน ร่วมลงทุน สนับสนุนบริการทางการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้บริการที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการไทย

เบอร์โทร.สายด่วน 1357 หรือ 02-265-3000 เว็บไซต์ www.smebank.co.th


10.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

i11

มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐานไทยขับเคลื่อนสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล, มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภค, รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ,

พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายขจัดปัญหา และอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากมาตรการด้านมาตรฐาน

เบอร์โทร. 02 202 3300 เว็บไซต์ www.tisi.go.th


11.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

i12

เป็นส่วนราชการระดับกรมของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย

มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

เบอร์โทร. 0-2590-7000 เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D1.aspx


12.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

i13

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ พร้อมทั้งยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของนวัตกรรม ตลอดจนการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอย่างมีบูรณาการ โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน และเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรในการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างให้เกิด “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ”

เบอร์โทร. 02-017 5555 เว็บไซต์ goo.gl/yikcqQ

ทั้งหมดเป็น 12 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน SMEs ไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังมองหาหน่วยงานให้การช่วยเหลืออยู่ โทร.เลย

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี ทำธุรกิจ goo.gl/2EKkJ4

[Total: 0    Average: 0/5]

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors