รวม 10 เบอร์โทร คนทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องเมม!

ต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีการเติบโตค่อนข้างสูง ทั้งจำนวนของเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ หรือแฟรนไชส์ซอร์ และผู้ซื้อแฟรนไชส์ หรือแฟรนไชส์ซี 

โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20% ในปี 2560 มีมูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ต่อปีอยู่ที่ประมาณกว่า 200,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 มูลค่าตลาดจะเติบโตขึ้น 2.5-3 แสนล้านบาท

จึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้จะมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตแข็งแกร่ง ก้าวออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะมาบอกเบอร์หน่วยงานหนุน

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เบอร์โทร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ให้เข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจ ด้วยระบบแฟรนไชส์เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็น กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาและขยายกิจการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน

ทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคนในวัยทำงานที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ยังขาดประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ

เบอร์โทร 02-5475953 หรือสายด่วน 1570 เว็บไซต์ www.dbd.go.th


2.กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

i3

หัวใจสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ คือ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ เพราะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทำสัญญาแฟรนไชส์กับผู้ซื้อแฟรนไชส์แล้ว ก็จะทำให้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของคุณถูกผู้ซื้อแฟรนไชส์นำไปใช้ด้วย พร้อมกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารระบบแฟรนไชส์ของคุณ

เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเอาไว้ ก็อาจถูกลอกเลียนแบบ แล้วนำไปจดทะเบียนก่อนคุณก็ได้ ดังนั้น ใครที่จะนำธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ อย่างแรกคุณต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการไว้ก่อน ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เบอร์โทร.สายด่วน 1368 เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th/th/home.html


3.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

i4

ให้ข้อมูลความรู้และวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดแฟรนไชส์ในต่างประเทศ, ขยายตลาดสินค้าและบริการด้านแฟรนไชส์ไทยออกไปต่างประเทศ, พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการในตลาดต่างประเทศ, เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก, งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

เบอร์โทร.สายด่วน 1169 เว็บไซต์ www.ditp.go.th/home.php


4.สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA)

d1

ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์, ศูนย์ให้ความรู้โดยดึงเอากูรู้ด้านแฟรนไชส์ชั้นนำของประเทศ มาเป็นที่ปรึกษาในทุกด้านที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์, การจัดแม็ทชิ่งกับธุรกิจด้านซัพพลายเออร์ แลนด์ลอร์ด

รวมถึงสถาบันการเงิน ให้มาร่วมสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไปพร้อมๆ กับสมาคมฯ เพื่อทำให้แฟรนไชส์ไทนมีความเข้มแข็งขึ้น, การจัด Franchise Day มอบรางวัลดีเด่นให้กับแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี รวมถึงบุคลากรด้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์

เบอร์โทร.02 138 0594 (ติดต่อ FLA)


5.สมาคมแฟรนไชส์ไทย (TFA)

d2

สมาคมแฟรนไชส์ไทย มีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแฟรนไชส์ และแนะนำธุรกิจของสมาชิก สู่สาธารณะ ด้วยกิจกรรมของสมาคมแฟรนไชส์ไทยที่จัดขึ้น

เช่น จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ระยะสั้น-ระยะยาว, วิเคราะห์-ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแฟรนไชส์ในไทย และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแฟรนไชส์ในประเทศไทย แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการถามปัญหาเรื่องแฟรนไชส์

เบอร์โทร. 02-321 7701-4 เว็บไซต์ www.franchisefocus.co.th


6.ธนาคารออมสิน

d3

บริการให้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ดอกเบี้ยต่ำ 0% เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และยังเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยมีเจ้าของแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน

เบอร์โทร.สายด่วน 1115 เว็บไซต์ www.gsb.or.th


7.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

i10

ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน ร่วมลงทุน สนับสนุนบริการทางการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้บริการที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการไทย ปัจจุบันมีสินเชื่อสร้างอาชีพแฟรนไชส์ให้คนสูงอายุ (วัยเก๋า)

เบอร์โทร.สายด่วน 1357 หรือ 02-265-3000 เว็บไซต์ www.smebank.co.th


8.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

i8

บริการค้ำประกันสินเชื่อ และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มแฟรนไชส์ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านกลไกการค้ำประสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้อยากมีอาชีพเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น แต่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

เบอร์โทร. 0-2890-9999, 0-2890-9988 เว็บไซต์ www.tcg.or.th


9.ธนาคารกสิกรไทย (K Bank)

d4

บริการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ง่ายได้ดั่งใจ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้ มีแบรนด์แฟรนไชส์ให้เลือกหลาย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ค้าปลีก การศึกษา บริการ เป็นต้น

เบอร์โทร. 02-8888822 เว็บไซต์ https://kasikornbank.com/sme/franchise


10.เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ (TFC)

d5

d6

www.ThaiFranchiseCenter.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ทั้งเป็นที่ปรึกษาแฟรนไชส์ นำเสนอบทความให้ความรู้แฟรนไชส์ งานสัมมนาอมรมแฟรนไชส์ ออกบูธแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรวบรวมสติธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละปี แฟรนไชส์มาใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจแฟรนไชส์ค้นหาแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น

เบอร์โทร. 02-1019187 เว็บไซต์ www.thaifranchisecenter.com/home.php

ได้เห็นกันแล้วว่า มีหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนจากไหนบ้าง ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ใครที่สนใจเรื่องแฟรนไชส์ อยากสร้างแฟรนไชส์ หรืออยากซื้อแฟรนไชส์ ต้องรีบจดเบอร์โทร.ด่วน

หากใครต้องการติดตามข่าวสารหน่วยงานสนับสนุนแฟรนไชส์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารแวดวงแฟรนไชส์และเอสเอ็มอี

ติดตามข่าวธุรกิจแฟรนไชส์ Add LINE id: @thaifranchise

d7

อ่านทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/home.php
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เริ่มต้นธุรกิจ goo.gl/zLHTRF

[Total: 0    Average: 0/5]

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors