ทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

ต้องยอมรับว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย กำลังได้รับความสนใจจากเจ้าของธุรกิจและคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพียงแค่เลือกซื้อแฟรนไชส์ที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน

ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ ก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ ส่วนเจ้าของธุรกิจก็สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ใช้เงินลงทุนของตัวเอง

จึงไม่แปลกที่มูลค่าตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์มีมูลค่าการเติบโตสูงถึง 200,000 ล้านบาท คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 230,000 ล้านบาทในปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 15

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน โดย 3 อันดับแฟรนไชส์ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด ได้แก่ 1) อาหาร 2) เครื่องดื่มและไอศกรีม 3) เบเกอรี่

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลายๆ คนอาจยังไม่รู้ว่า การทำธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอให้ทราบกันครับ

การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์

ทำธุรกิจแฟรนไชส์

ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ตามรูปแบบของกิจการ และสามารถเข้าสู่ระบบภาษีได้ โดยการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีเงินได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วย

ขั้นตอนเตรียมธุรกิจแฟรนไชส์

s2

อาจเกี่ยวข้องกับภาษีต่างๆ เช่น การซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ ประกอบธุรกิจ

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

s5

  • ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ โดยจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขายแฟรนไชส์ โดยผู้ขายแฟรนไชส์จะออกใบกำกับภาษีให้ และผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องจัดเก็บไว้เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือน (กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน) และเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรู้รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้
  • ในกรณีที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ ต้องจัดทำรายงาน ภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบด้วย

2.ภาษีศุลกากร

s1

หากมีการนำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบธุรกิจเข้ามาจากต่างประเทศ เจ้าของแฟรไชส์มีหน้าที่ ต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้า โดยการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น และศึกษาเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทของสินค้าที่นำเข้า

การจ้างลูกจ้าง

p3

ในกรณีที่เรามีลูกจ้าง เราต้องทำการ เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรม สรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปที่ เราจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือโบนัส ฯลฯ

การจัดหาสถานที่ตั้ง

t6

สำหรับผู้ให้เช่าต้องเสียภาษีเงินได้ ในฐานะที่มีรายได้จากการให้เช่าและต้อง เสียค่าอากรแสตมป์ตามมูลค่าของสัญญาเช่า ส่วนสำหรับผู้เช่าเฉพาะกรณีที่เป็นนิติบุคคล การจ่ายค่าเช่าต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายด้วยนะ

การจ่ายค่าแฟรนไชส์

t7

ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเจ้าของแฟรนไชส์ ในฐานะเป็นเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ เมื่อจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ไปแล้ว

เมื่อแฟรนไชส์ซีได้เริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์ และเริ่มมีรายได้เข้ามา เราก็มีหน้าที่ในการเสียภาษีดังต่อไปนี้

s4

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ต้องยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้ง ได้แก่

  • ครั้งแรกยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.94 ใน เดือนกันยายนสำหรับเงินได้ในเดือนมกราคม- มิถุนายน
  • ครั้งที่ 2 ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 ใน เดือนมีนาคมของปีถัดไปสำหรับเงินได้ ใน เดือนมกราคม-ธันวาคม โดยนำภาษีที่จ่าย ครั้งแรกมาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ใน ครั้งที่ 2

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้องยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือทางอินเทอร์เน็ตปีละ 2 ครั้ง ได้แก่

  • ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับตั้ง แต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
  • ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับ ตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดย นำภาษีที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้เมื่อสิ้นรอบเวลาบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับริการ เมื่อได้รับชำระค่าบริการ
  • ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ และออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อส่งมอบสินค้า
  • จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานภาษีขายและยื่นแบบภาษี มูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ทั้งหมดเป็นรูปแบบของการเสียภาษีในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และผู้ซื้อแฟรนไชส์ ต่างต้องมีการเสียภาษีประเภทต่างๆ

หากเกิดการซื้อขายและมีรายได้เข้ามาบริษัท โดยหลักๆ แล้ว ทุกๆ ฝ่ายจะต้องเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ลงทุนสูง ค่าแฟรนไชส์แพง ทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ต่างมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา


ท่านใดสนใจอยากให้ร่างสัญญาแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

2

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทย ขายดีทำธุรกิจ goo.gl/CKu9x5

 

อ้างอิงข้อมูลจาก https://bit.ly/34RbH4x

[Total: 63    Average: 2.6/5]
ทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 2.6/5 - 63 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors