การมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Champion) ประจำปี 2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดการคัดเลือก ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ให้รับรางวัลด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Champion) เพื่อยกย่องผู้ประกอบธุรกิจที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองและได้ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว

และสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการของตน หรือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าให้แก่กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในทางการค้าและการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น

รางวัล IP Champion สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนี้มี 12 รางวัล แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

  1. สาขาเครื่องหมายการค้า
  2. สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์
  3. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  4. สาขาลิขสิทธิ์

แต่ละสาขาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล ตามมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการหรือขนาดการจ้างงาน คือ ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ และมีหลักเกณฑ์พิจารณาประกอบด้วย การบริหารองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธรรมาภิบาล และความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

b3

โดยผู้สมัครที่เข้ารับการประกวด สามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขา

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/CEhXpV หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด ดังนี้

  • สาขาเครื่องหมายการค้า สำนักเครื่องหมายการค้า โทร. 02 547 4619
  • สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สำนักสิทธิบัตร โทร. 02 547 5010
  • สาขาสิทธิบัตรการออกแบบ สำนักสิทธิบัตรการออกแบบ โทร. 02 547 4713
  • สาขาลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธิ์ โทร. 02 547 4633

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ตามตราประทับเป็นสำคัญ) คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  • โทรศัพท์ 0 2547 6040
  • โทรสาร 0 2547 4661

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก :IPchampion DIP <ipchampion.dip@gmail.com>

[Total: 1    Average: 2/5]
การมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Champion) ประจำปี 2560 written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 2/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors